Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

SUPER PRO RUSSIA


รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ซ

ก.ค. - ต.ค. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ มอสโคว์
วันที่สอง พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างกุม
วันที่สาม ซาร์กอส (Zagorsk) METRO ถนนอารบัต
วันที่สี่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ IZMAILOVSKY SOUVENIR
วันที่ห้า กรุงเทพ ฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Oman Air
ราคา : เริ่มต้น 29,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 44,900 ฿
เริ่มต้น 49,999 ฿