Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

FAMOUS IN TAIWAN


เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
สุดพิเศษ...
1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
2. นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

กำหนดเดินทางช่วง (เม.ย. - ส.ค. 60)

กำหนดการ
27 - 30 พฤษภาคม 256022,900
01 - 04 มิถุนายน 2560 22,900
08 - 11 มิถุนายน 2560 22,900
10 - 14 มิถุนายน 2560 22,900
01 - 04 กรกฎาคม 2560 21,900
22 - 25 กรกฎาคม 2560 21,900
17 - 20 สิงหาคม 2560 21,900
31 ส.ค. - 03 ก.ย.2560 21,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 21,900 ฿

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้

วันที่สอง เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง/ อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว

วันที่สาม ไทจง- โรงงานพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง /ศูนย์ COSMETIC -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) - ตลาดซีเหมินติง

วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-กรุงเทพฯ  โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,988 ฿
เริ่มต้น 13,988 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 22,777 ฿