Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

GRAND TAIWAN


เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง

สุดพิเศษ...
1. พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
2. นอนโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
3. อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
4. เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

กำหนดเดินทางช่วง (เม.ย. - ส.ค. 60)

กำหนดการ
20 - 24 เมษายน 2560 26,777
22 - 26 เมษายน 2560 26,777
06 - 10 พฤษภาคม 2560 26,777
13 - 17 พฤษภาคม 2560 25,777
17 - 21 พฤษภาคม 2560 25,777
20 - 24 พฤษภาคม 2560 25,777
24 - 28 พฤษภาคม 2560 25,777
27 - 31 พฤษภาคม 2560 25,777
07 - 11 มิถุนายน 2560 25,777
10 - 14 มิถุนายน 2560 25,777
24 - 28 มิถุนายน 2560 25,777
เปิดใหม่ 19 - 23 สิงหาคม 2560 25,777
เปิดใหม่ 30 ส.ค. - 03 ก.ย.2560 25,777


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 25,777 ฿

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้

วันที่สอง เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ร้านชาอู่หลง-อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว

วันที่สาม ไทจง-โรงงานพายสับปะรด-ร้านสร้อยสุขภาพ- พิพิธภัณฑ์กู้กง-ตึกไทเป 101 
 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก)-ตลาดซีเหมินติง


วันที่สี่ ฮัวเหลียน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-ร้านหยก

วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-COSMETIC SHOP-กรุงเทพฯ  โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,988 ฿
เริ่มต้น 13,988 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 22,777 ฿