Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

EXCLUSIVE IN TAIWAN


เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมตึก 101 ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

เดินทางเดือน มิถุนายน ? กันยายน 2560

กำหนดการ
04 - 10 มิถุนายน 2560 22,777
11 - 17 มิถุนายน 2560 22,777
18 - 24 มิถุนายน 2560 22,777
25 มิ.ย. - 01 ก.ค.2560 22,777
02 - 08 กรกฎาคม 2560 22,777
09 - 15 กรกฎาคม 2560 23,777
10 - 16 กรกฎาคม 2560 23,777
16 - 22 กรกฎาคม 2560 21,777
23 -29 กรกฎาคม 2560 21,777
30 ก.ค. - 05 ส.ค.2560 21,777
06 - 12 สิงหาคม 2560 23,777
13 - 19 สิงหาคม 2560 23,777
20 -26 สิงหาคม 2560 21,777
27 ส.ค. - 02 ก.ย.2560 21,777
03 - 09 กันยายน 2560 21,777
11 -17 กันยายน 2560 21,777
17 - 23 กันยายน 2560 22,777
25 ก.ย. -01 ต.ค.2560 22,777


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 21,777 ฿

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน / วัดจงไถซานซื่อ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดเหวินหวู่   วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้


วันที่สาม เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน /ร้านชาอู่หลง / ไทจง - อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว

วันที่สี่ ไทจง / ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ - พิพิธภัณฑ์กู้กง / ตึกไทเป 101 
(ไม่รวมค่าขึ้นตีก) / COSMETIC SHOP


วันที่ห้า ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก

วันที่หก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง

วันที่เจ็ด สนามบินเถาหยวน /กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,888 ฿
เริ่มต้น 13,991 ฿
เริ่มต้น 17,988 ฿
เริ่มต้น 13,988 ฿