Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

PARADISE IN TAIWAN


เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำร่ำลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
นั่งกระเช้าเหมาคง สัมผัสท้องฟ้ากว้างไกล พร้อมทั้งชมวิวเมืองไทเป
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ซีเหมินติ

เดินทางเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

กำหนดการ
16 - 20 พฤษภาคม 2560 20,777
20 - 24 พฤษภาคม 2560 20,777
27 - 31 พฤษภาคม 2560 20,777
11 -15 มิถุนายน 2560 20,777
18 - 22 มิถุนายน 2560 20,777
22 - 26 มิถุนายน 2560 20,777
02 - 06 กรกฎาคม 2560 19,777
11 - 15 กรกฎาคม 2560 19,777
16 - 20 กรกฎาคม 2560 19,777
19 - 23 กรกฎาคม 2560 19,777
21 - 25 กรกฎาคม 2560 19,777
25 - 29 กรกฎาคม 2560 19,777
02 - 06 สิงหาคม 2560 19,777
07 - 11 สิงหาคม 2560 19,777
12 - 16 สิงหาคม 2560 20,777
16 - 20 สิงหาคม 2560 19,777
18 - 22 สิงหาคม 2560 19,777


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 19,777 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน / วัดจงไถซานซื่อ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดเหวินหวู่ /  วัดพระถังซัมจั๋ง-เจียอี้

วันที่สาม เจียอี้ / อุทยานแห่งชาติอาลีซาน / ร้านชาอู่หลง / อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว

วันที่สี่ ไทจง / นั่งกระเช้าเหมาคง / ร้านสร้อยสุขภาพ / ร้านพายสับปะรด / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / COSMETIC SHOP / ซีเหมินติง

วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) /
สนามบินเถาหยวน -กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,988 ฿
เริ่มต้น 13,988 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 22,777 ฿