Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

FRESH OSAKA TAKAYAMA


เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ

เดินทางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560

กำหนดการ
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นแบบฉบับญี่ปุ่น

24 - 28 พฤษภาคม 2560 30,900
26 - 30 พฤษภาคม 2560 30,900
31 พ.ค. - 04 มิ.ย. 2560 30,900
02 - 06 มิถุนายน 2560 30,900
07 - 11 มิถุนายน 2560 30,900
09 - 13 มิถุนายน 2560 30,900
14 - 18 มิถุนายน 2560 30,900
16 - 20 มิถุนายน 2560 30,900
21 - 25 มิถุนายน 2560 30,900
23 - 27 มิถุนายน 2560 30,900
28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 2560 30,900
30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 2560 30,9005 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 30,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง เกียวโต / วัดคิโยมิสึ / ฟูชิมิ อินาริ / วัดคินคาคุจิ / นาโกย่า /อิออน จัสโก้

วันที่สาม นาโกย่า / ทาคายาม่า /  หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -/ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ / กิฟุ

วันที่สี่       ปราสาทโอซาก้า / ช้อปปิ้งชินไซบาชิ / ริงกุเอ้าท์เล็ท -  สนามบินคันไซ 

วันที่ห้า สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมืองโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 27,900 ฿
เริ่มต้น 31,900 ฿
เริ่มต้น 30,900 ฿
เริ่มต้น 25,900 ฿