Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN SUMMER SALE


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านซื่อเฟิน ปล่อยโคม
ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง
เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
พัก ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT เครื่องแบบ B777 -200 ลำใหญ่ 415ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

กำหนดเดินทางช่วง (พ.ค.- ก.ย. 60)

กำหนดการ
1-5 พ.ค 14,988
11-15 พ.ค 14,988
18-22 พ.ค 14,988
20-24 พ.ค 14,988
24-28 พ.ค 14,988
25-29 พ.ค 14,988
4-8 มิ.ย. 14,988
11-15 มิ.ย. 14,988
18-22 มิ.ย. 14,988
25-29 มิ.ย. 14,988
2-6 ก.ค. 13,988
10-14ก.ค. 14,988
16-20ก.ค. 14,988
23-27ก.ค. 13,988
30ก.ค.-3ส.ค. 14,988
6-10 ส.ค. 14,988
13-17 ส.ค. 14,988
14-18 ส.ค. 14,988
20-24ส.ค. 14,988
27-31ส.ค. 13,988
3-7ก.ย. 14,988
10-14ก.ย. 14,988


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 13,988 ฿

วันแรก      สนามบินดอนเมือง   

วันที่สอง    สนามบินเถาหยวน  - ผู่หลี่ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่  ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                                                             

วันที่สาม       ไทจง - ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด ? อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี 
ตลาดซื๋อหลินไนท์มาร์เก็ต                                                                              


วันที่สี่         ไทเป - ผิงซี - ซื่อเฟิ่น-เหย๋หลิ๋ว- ถ่ายรูป -ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง  /                                                                           
วันที่ห้า       สนามบินเถาหยวน  -  สนามบินดอนเมือง                                                                                


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,888 ฿
เริ่มต้น 13,991 ฿
เริ่มต้น 17,988 ฿
เริ่มต้น 13,988 ฿