Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา


ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ชมอุทยานหินล้านปี เหยหลิ่ว - ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ -วัดจงไถซานซื่อ
พักโรงแรมมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว
อาหารพิเศษ!! ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน ,ปลาประธานาธิบดี,
เสี่ยวหลงเปาขึ้นชื่อ

(พ.ค.-ต.ค.60)


4D3N
เดินทางโดย : Tiger Air
ราคา : เริ่มต้น 15,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,888 ฿
เริ่มต้น 13,991 ฿
เริ่มต้น 17,988 ฿
เริ่มต้น 13,988 ฿