Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

มหัศจรรย์...พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน


นมัสการสิ่งศักดิ์สูงสุดของพม่า
พระมหามัยมุณี เมืองมัณฑะเลย์
มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน เมืองโจก์โถ่
พิเศษสุด เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชาบูชิบุฟเฟต์

มี.ค. - มิ.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น หงสาวดี ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ มหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์ โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น
วันที่สี่ พุกาม มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสด มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี ระฆังมิงกุน
วันที่ห้า ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี อมรปุระ วัดมหากันดายงค์ สะพานไม้อูเบ็ง กรุงเทพฯ


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 21,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 2,999 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 8,999 ฿
เริ่มต้น 8,999 ฿