Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน


พิเศษสุด เมนูสุกี้ชาบูชิ โออิชิบุฟเฟ่ต์ กุ้งแม่น้ำเผา บินไปกับเมียนมาร์แอร์เวย์

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ เดินทางโดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์

กำหนดการ
4 พ.ค.60- 8 พ.ค.60 23,900
11 พ.ค.60- 15 พ.ค.60 23,900
25 พ.ค.60- 29 พ.ค.60 23,900
8 มิ.ย.60 -12 มิ.ย.60 23,900
22 มิ.ย.60- 26 มิ.ย.60 23,900
6 ก.ค.60- 10 ก.ค.60 23,900
27 ก.ค.60- 31 ก.ค.60 23,900
10 ส.ค.60- 14 ส.ค.60 23,900
24 ส.ค.60- 28 ส.ค.60 23,900
7 ก.ย.60- 11 ก.ย.60 23,900
28 ก.ย.60- 2 ต.ค.60 25,900


5 วัน 4 คืน
ราคา : เริ่มต้น 23,900 ฿

วันแรก-   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่สอง-   พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์ /  เจดีย์ชเวดากอง               


วันที่สาม-   ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี  /  เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น           


วันที่สี่-   พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง- เขามัณฑะเลย์                           


วันที่ห้า-   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-กรุงเทพฯ 


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 20,900 ฿