Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN เก๋า เก๋า


ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-วัดจงไถซานซื่อ-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด


(เม.ย.- มิ.ย. 60) โดยสายการบิน Tiger Air

กำหนดการ
7-10 เม.ย. 60 15,888
20-23 เม.ย. 60 17,888
27-30 เม.ย. 60 17,888
5-8 พ.ค. 60 17,888
11-14 พ.ค. 60 17,888
18-21 พ.ค. 60 17,888
25-28 พ.ค. 60 17,888
8-11 มิ.ย. 60 17,888
16-19 มิ.ย. 60 17,888


4 วัน 3 คืน
ราคา : เริ่มต้น 15,888 ฿

วันแรก-กรุงเทพฯ -  สนามบินดอนเมือง  - สนามบินเถาหยวน 


วันที่สอง-เถาหยวน - ผูหลี่ - วัดจงไถชานซื่อ  -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินอู่    
                     

วันที่สาม -ไถจง -ไทเป / D.I.Y. ขนมพายสับปะรด - ดิวตี้ฟรี - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค GERMAIUM POWER CENTER - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)  - ตลาดซีเหมินติง 


วันที่สี่ - อุทยานเย๋หลิ่ว  -หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / สนามบินเถาหยวน  - กรุงเทพ

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,777 ฿
เริ่มต้น 21,777 ฿
เริ่มต้น 19,777 ฿