Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN ALISHAN


เมืองไทเป-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-พิพิธภัณฑ์กู้กง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง

เมืองหนานโถว-ไถจง-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่- ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
เมืองเจียอี้
หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ-ชมอุทยานสวนสน1000 ปี

วันเดินทางช่วง ก.พ.- ก.ค. 60

กำหนดการ
4-7 พ.ค. 60 26,900
9-12 พ.ค. 60 26,900
14-17 พ.ค. 60 25,900
16-19 พ.ค. 60 25,900
22-25 พ.ค. 60 25,900
29 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60 25,900
31 พ.ค.- 3 มิ.ย. 60 25,900
5-8 มิ.ย. 60 25,900
11-14 มิ.ย. 60 25,900
13-16 มิ.ย. 60 25,900
19-22 มิ.ย. 60 25,900
23-26 มิ.ย. 60 25,900
26-29 มิ.ย. 60 25,900
28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 60 25,900
3-6 ก.ค. 60 25,900
7-10 ก.ค. 60 26,900
8-11 ก.ค. 60 26,900
12-15 ก.ค. 60 25,900
16-19 ก.ค. 60 25,900
18-21 ก.ค. 60 25,900
24-27 ก.ค. 60 25,900
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 60 25,9004 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : China Airlines
ราคา : เริ่มต้น 25,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน  - ไถจง  - หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ - เมืองเจียอี้

วันที่สอง นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน 
 ไถจง  - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต

วันที่สาม  ไทเป -  GERMANIUM POWER CENTER - ร้านขนมพายสับปะรด   
 ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) -  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่สี่         DUTY FREE - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - MITSUI OUTLEL /สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ 

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,777 ฿
เริ่มต้น 21,777 ฿
เริ่มต้น 19,777 ฿