Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN JEED JEED


อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101- อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้ง..ซีเหมินติง..ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต พิเศษ..แช่น่ำแร่ออนเซ็น
***เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง

เดินทาง ตลอดเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 2560

กำหนดการ
6-10 พ.ค. 60 17,333
8-12 ก.ค. 60 19,888
12-16 ส.ค. 60 19,888
23-27 ก.ย. 60 19,888
14-18 ต.ค. 60 19,888
21-25 ต.ค. 60 19,888


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : China Airlines
ราคา : เริ่มต้น 17,333 ฿

แรก         กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - เถาหยวน  - GLORIA OUTLET 

วันที่สอง     ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ชิมชาอู่หลง/ ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต 

วันที่สาม  ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อาบน้ำแร่                                   


วันที่สี่   GERMANIUM POWER CENTER - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) 
 DUTY FREE / วัดหลงซาน -  ช้อปปิ้งซีเหมินติง


วันที่ห้า         โรงแรม -  สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ 

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,888 ฿
เริ่มต้น 13,991 ฿
เริ่มต้น 17,988 ฿
เริ่มต้น 13,988 ฿