Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N


สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอันล่องเรือแม่น้ำหอม แม่น้ำสายหลักของเมืองเว้ พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง เที่ยวเมืองดานัง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาบาน่าฮิลล์ พร้อมทานบุฟเฟ่ต์บนเขา
ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
บริการอาหารครบทุกมื้อ รถบัสปรับอากาศพร้อมฟรี WIFI บนรถบัส
พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผ้ารักษ์โลก/พัด/หมวก)

เดินทางเดือน เมษายน - กันยายน 2560

กำหนดการ
06 - 09 เมษายน 2560 16,900
20 - 23 เมษายน 2560 14,900
27 - 30 เมษายน 2560 14,900
28 เม.ย. - 01 พ.ค.2560 16,900
04 - 07 พฤษภาคม 2560 16,900
11 - 14 พฤษภาคม 2560 16,900
18 - 21 พฤษภาคม 2560 13,900
25 - 28 พฤษภาคม 2560 13,900
08 - 11 มิถุนายน 2560 13,900
22 - 25 มิถุนายน 2560 13,900
06 - 09 กรกฎาคม 2560 16,900
20 - 23 กรกฎาคม 2560 13,900
03 - 06 สิงหาคม 2560 13,900
10 - 13 สิงหาคม 2560 16,900
24 - 27 สิงหาคม 2560 13,900
14 - 17 กันยายน 2560 13,900
28 ก.ย. - 01 ต.ค.2560 13,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : 13,900 ฿

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - ดานัง - เมืองเว้ / พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

วันที่สอง วัดเทียนมู่ / สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ / หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน / สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 / ดานัง

วันที่สาม บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) - Fantasy Park / ตลาดฮานดานัง - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร
 

วันที่สี่ หาดหมีเคว / วัดหลินอึ๋ง - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ 

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 8,888 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿