Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N


สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้-ดานัง-ฮอยอัน
ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวัฒนธรรมเว้อันยาวนาน
ชมเมืองฮอยอัน เมืองโบราณที่มีเสน่ห์จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
บริการอาหารครบทุกมื้อ รถบัสปรับอากาศพร้อมฟรี WIFI บนรถบัส
พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก )

กำหนดการ
เดินทางเดือน เมษายน - กันยายน 2560

06 - 08 เมษายน 2560 13,900
08 - 10 เมษายน 2560 12,900
21 - 23 เมษายน 2560 12,900
28 - 30 เมษายน 2560 12,900
29 เม.ย. - 01 พ.ค.2560 13,900
05 - 07 พฤษภาคม 2560 13,900
12 - 14 พฤษภาคม 2560 13,900
19 - 21พฤษภาคม 2560 11,900
26 - 28 พฤษภาคม 2560 11,900
09 - 11 มิถุนายน 2560 11,900
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.2560 11,900
07 - 09 กรกฎาคม 2560 13,900
21 - 23 กรกฎาคม 2560 11,900
04 - 06 สิงหาคม 2560 11,900
11 - 13 สิงหาคม 2560 13,900
08 - 10 กันยายน 2560 11,900
22 - 24 กันยายน 2560 11,900
29 ก.ย. - 01 ต.ค. 2560 11,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ / ดานัง / เมืองเว้ / พระราชวังเว้ / ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

วันที่สอง วัดเทียนมู่ / สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ / หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน / สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 / ดานัง

วันที่สาม หาดหมีเคว / วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง - กรุงเทพฯ 
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 12,899 ฿