Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N


เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

กำหนดการ
เดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2560
เครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT
-----------------------------------------------------------------
กำหนดการเดินทาง
03 - 08 มิถุนายน 2560 19,777 บาท
06 - 11 มิถุนายน 2560 19,777 บาท
10 - 15 มิถุนายน 2560 19,777 บาท
13 - 18 มิถุนายน 2560 19,777 บาท
17 - 22 มิถุนายน 2560 19,777 บาท
20 - 25 มิถุนายน 2560 19,777 บาท
24 - 29 มิถุนายน 2560 19,777 บาท
27 มิ.ย. - 02 ก.ค.2560 19,777 บาท
04 - 09 กรกฎาคม 2560 20,777 บาท
08 - 13 กรกฎาคม 2560 21,777 บาท
11 - 16 กรกฎาคม 2560 19,777 บาท
15 - 20 กรกฎาคม 2560 18,777 บาท
18 - 23 กรกฎาคม 2560 18,777 บาท
22 - 27 กรกฎาคม 2560 18,777 บาท
25 - 30 กรกฎาคม 2560 18,777 บาท
01 - 06 สิงหาคม 2560 18,777 บาท
07 - 12 สิงหาคม 2560 20,777 บาท
08 - 13 สิงหาคม 2560 22,777 บาท
15 - 20 สิงหาคม 2560 18,777 บาท
22 - 27 สิงหาคม 2560 18,777 บาท
29 ส.ค. - 03 ก.ย.2560 18,777 บาท
02 - 07 กันยายน 2560 18,777 บาท
05 - 10 กันยายน 2560 18,777 บาท
09 - 14 กันยายน 2560 18,777 บาท
12 - 17 กันยายน 2560 18,777 บาท
19 - 24 กันยายน 2560 18,777 บาท
23 - 28 กันยายน 2560 18,777 บาท
26 ก.ย. - 01 ต.ค.2560 19,777 บาท
30 ก.ย. - 05 ต.ค.2560 19,777 บาท


6 วัน 4 คืน
ราคา : เริ่มต้น 18,777 ฿

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน / วัดจงไถซานซื่อ / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดเหวินหวู่   วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้

วันที่สาม เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน / ร้านชาอู่หลง / ไทจง - อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว

วันที่สี่ ไทเป / ร้านพายสับปะรด / ร้านสร้อยสุขภาพ / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์กู้กง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว-ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)-ซีเหมินติง

วันที่หก สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,777 ฿
เริ่มต้น 21,777 ฿
เริ่มต้น 19,777 ฿