Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N


เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

กำหนดการ
เดินทางเดือน มิถุนายน - กันยายน 2560
เครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT
-----------------------------------------------------------------------
กำหนดการเดินทาง
01 - 05 มิถุนายน 2560 17,777 บาท
07 - 11 มิถุนายน 2560 17,777 บาท
09 -13 มิถุนายน 2560 17,777 บาท
14 - 18 มิถุนายน 2560 17,777 บาท
16 - 20 มิถุนายน 2560 17,777 บาท
21 - 25 มิถุนายน 2560 17,777 บาท
22 - 26 มิถุนายน 2560 17,777 บาท
28 มิ.ย. -02 ก.ค.2560 17,777 บาท
30 มิ.ย. -04 ก.ค.2560 17,777 บาท
05 - 09 กรกฎาคม 2560 19,777 บาท
06 - 10 กรกฎาคม 2560 19,777 บาท
12 - 16 กรกฎาคม 2560 17,777 บาท
13 - 17 กรกฎาคม 2560 17,777 บาท
19 - 23 กรกฎาคม 2560 17,777 บาท
26 - 30 กรกฎาคม 2560 17,777 บาท
27 - 31 กรกฎาคม 2560 17,777 บาท
02 - 06 สิงหาคม 2560 16,777 บาท
03 - 07 สิงหาคม 2560 16,777 บาท
09 - 13 สิงหาคม 2560 21,777 บาท
10 - 14 สิงหาคม 2560 21,777 บาท
11 - 15 สิงหาคม 2560 21,777 บาท
16 - 20 สิงหาคม 2560 16,777 บาท
23 - 27 สิงหาคม 2560 16,777 บาท
30 ส.ค. - 03 ก.ย.2560 16,777 บาท
01 - 05 กันยายน 2560 16,777 บาท
06 - 10 กันยายน 2560 16,777 บาท
13 - 17 กันยายน 2560 16,777 บาท
20 - 24 กันยายน 2560 16,777 บาท
29 ก.ย. - 03 ต.ค.2560 17,777 บาท


5 วัน 3 คืน
ราคา : 16,777 ฿

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน / วัดจงไถซาน / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง  - วัดเหวินหวู่ - ไถจง / อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว

วันที่สาม ไทเป / ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยสุขภาพ / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค / ร้านใบชา พิพิธภัณฑ์กู้กง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 

วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว - COSMETIC SHOP - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) / ตลาดซีเหมินติง

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 25,777 ฿
เริ่มต้น 21,777 ฿
เริ่มต้น 19,777 ฿