Call center : 02-981-7759, 087-019-9992

มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย


นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน
หมู่บ้านสายรุ้ง เย่หลิว จิ่วเฟิน
อณุสรณ์สถานเจียไคเช็ค

พ.ค. - มิ.ย. 63

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สุวรรณภูมิ เจียอี้ น้ำพุกลางเมือง ตลาดกลางคืน WENHU
วันที่สอง เจียอี้ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ชิมชาอู่หลง MIYAHARA ICE CREAM ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วันที่สาม หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง เจียงไคเช็ค ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101
วันที่สี่ ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 21,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,900 ฿
เริ่มต้น 17,999 ฿
เริ่มต้น 28,999 ฿
เริ่มต้น 20,888 ฿