Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO SPARKLING SNOW


สัมผัสบรรยากาศฤดูหนาว
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ
พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

ม.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง นาริตะ
วันที่สอง นาริตะ นั่งกระเช้าคาจิคาจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท โตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งดิวตี้ ฟรี ชินจูกุ ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
วันที่สี่ นาริตะ วัดนาริตะ โอไดบะ ช้อปปิ้งอิออน สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿