Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO NIKKO FUKUSHIMA ซุปตาร์ บ้านหิมะ


หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ
ชม กระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura
เยือนนิกโก้ เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ
อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมความงาม สะพานแขวนริวจิน
เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ โอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

ม.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง เมืองนิกโก้ ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระ ณ ลานสกี เมืองนิกโก้ เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ
วันที่สาม เมืองฟุคุชิมะ แช่ออนเซ็นเท้า ฟรี!!! ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น หมู่บ้านโออุจิ จูคุ หน้าผาโทโนะเฮทสึริ ปราสาทซึรุงะ โรงแรมฮาวาเอี้ยน สวนน้ำและออนเซ็นขนาดใหญ่ สไตล์สวนสนุก
วันที่สี่ ฟุคุชิมะ สะพานแขวนริวจิน โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบิน ดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿