Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

COUNTDOWN ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา


ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2019 ชมการจัดแสดงพลุ แสง สี เสียง ของตึกไทเป 101
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
ฟรี WIFI บนรถ
สายการบิน NokScoot เครื่องใหญ่ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2. สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน หนานโถว ร้านชาอู่หลง ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ไถจง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3. ไถจง ไทเป ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Germanium Shop ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
วันที่ 4. ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านเครื่องสำอาง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ช้อปปิ้งซีเหมินติง ร่วมเทศกาลปีใหม่ COUNTDOWN 2019
วันที่ 5. สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 24,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿