Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน


ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet
สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%
** หมายเหตุในคืนวันที่ 31 ธ.ค. ของแต่ละกรุ๊ปจะนำท่านไปบริเวณสถานที่จัดงานนับถอยหลังสู่ปี 2019 ในเขตพื้นที่ของแต่ละเมืองที่ท่านพักในคืนวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อร่วมนับถอยหลัง **

ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
วันที่ 2 อุทยานอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางไถจง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์
วันที่ 3 เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่ ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์
วันที่ 4 ไทเป Germanium Power ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
วันที่ 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) ร้านคอสเมติค ช้อปปิ้งGloria Outlet ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 32,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿