Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน


ขึ้นรถราง ไปกระเช้าฟานซิปัน
พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET
พัก ซาปา 2 คืน

ต.ค. - ม.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก+ตลาดซาปา
วันที่สอง ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน นั่งรถรางขึ้นกระเช้าขึ้นฟานซีปัน ซาปา
วันที่สาม ฮานอย ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ ฮานอย นิงก์บิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 9,998 ฿
เริ่มต้น 8,988 ฿