Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น


เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม
นมัสการองค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมชมวิวทิวทัศน์
อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ OUTLET MALLตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น และถนนนาธาน
เที่ยวชมหมุู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น
ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา กระเช้านองปิง เซินเจิ้น
วันที่ 2. เซินเจิ้น หมุ่บ้านฮากกากันเคิง ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน ชมโชว์ม่านน้ำ 3มิติ(3D Water Show)
วันที่ 3. เซินเจิ้น ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 9,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 5,995 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿