Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

BREATH OF ZHANGJIAJIE


ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
ไฮไลท์พิเศษ ชมเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว และถ้ำประตูสวรรค์
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.

ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินฉางซา เมืองฉางซา
วันที่สอง จางเจียเจี้ย ร้านผ้าไหม แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ถนนคนเดินซีปู้เจีย
(OPTIONAL TOUR : ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู , ชมโชว์เสน่หาเซียงซี)
วันที่สาม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ร้านหยก เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
(OPTIONAL TOUR : หุบเขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว )
วันที่สี่ ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 14,999 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿