Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HOKKAIDO AUTUMN COLOUR CHANGE


ขึ้นกระเช้าคุโรดาเกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี
หมู่บ้านราเมน ช้อปปิ้งจุใจกับ วันอิสระ

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง ชิโตเสะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อิออน
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง กระเช้าคุโรดาเกะ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ หมู่บ้านราเมน อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
วันที่สี่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ห้า อิสระ ช้อปปิ้งที่ เจอาร์ ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่หก สนามบินชิโตเสะ กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 32,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 31,990 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 24,999 ฿