Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน


ต.ค. - ก.พ. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีพระนอนตาหวาน กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 10,999 ฿