Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน


ฟรี นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
พักโรงแรมหรู 4 ดาว

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สาม ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,999 ฿
เริ่มต้น 28,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 23,888 ฿