Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ROMANTIC SWISS ALPS สวิตเซอร์แลนด์


เดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นที่ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก
เยือนเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป
เข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์
ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส"
ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา
พิชิต 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซียร์ 3000

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ ดูไบ ซูริค ลูเซิร์น
วันที่ 3. ลูเซิร์น เขาจุงเฟรา อินเทอลาเกน
วันที่ 4. อินเทอลาเกน เบิร์น กลาเซียร์ 3000 เซอร์แมท
วันที่ 5. เซอร์แมท โลซานน์ ศาลาไทย
วันที่ 6. โลซานน์ มองเทรอซ์ เข้าชมปราสาทชิลยอง เวเว่ย์ เจนีวา สนามบิน
วันที่ 7. กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 59,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 43,999 ฿
เริ่มต้น 37,999 ฿
เริ่มต้น 35,999 ฿
เริ่มต้น 53,999 ฿