Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Hokkaido Autumn ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ


พักยูบาริ โทยะ ออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน
อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 1 วัน
พักออนเซ็น ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู ชาบูหมู ไม่อั้น!!!

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนิวชิโตเสะ ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า ผ่านชมสวนโอโดริ โอตารุ คลองโอตารุ ชมเครื่องแก้วโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
วันที่สาม โนโบริเบทสึ จิโกคุดานิ นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway ภูเขาไฟโชวะชินซัง จุดชมวิวไซโล โรงงานช็อกโกแลต Joy One ดิวตี้ฟรี ซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่สี่ ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อOption Tour
วันที่ห้า ซัปโปโร ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ท่าอากาศยานดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 24,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 31,990 ฿
เริ่มต้น 32,999 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿