Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ลาว หลวงพระบาง


เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
โรงแรมหรูระดับ 3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพมหานคร หลวงพระบาง วัดโพนเพา หอพระบาง พิพิธภัณฑ์ (ราชวังเก่า) พระธาตุภูษี ตลาดมืด
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม) วัดเชียงทอง บ้านผานม น้ำตกตาดกวางสี
วันที่สาม สนามบินหลวงพระบาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Lao Airlines
ราคา : เริ่มต้น 8,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿