Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์


พระราชวังแวร์ซายส์ หมู่บ้านกังหันและล่องเรือหลังคากระจก
ปารีส หอไอเฟล ถนนชองเชลิเซ แกลลอเรียลาฟาเยตต์
บรูจจ์ บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองปลาซ อัมสเตอร์ดัม ROERMOND OUTLET

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ดูไบ หอไอเฟล ประตูชัย พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือบาโตมุช
วันที่สาม พระราชวังแวร์ซายส์ แกลลอเรียลาฟาแยตต์
วันที่สี่ เมืองบรูจจ์ ศาลาว่าการเมือง หอประชุมสงฆ์ กรุงบรัสเซลส์ จัตุรัสกรองปลาซ
วันห้า บรัสเซลส์ อะตอมเมียม DESIGNER OUTLET ROERMOND อัมสเตอร์ดัม
วันที่หก อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก จัตุรัสแดม หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์ สนามบิน
วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 40,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 69,900 ฿
เริ่มต้น 65,999 ฿
เริ่มต้น 55,999 ฿
เริ่มต้น 66,900 ฿