Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์


สักการะ 3 บูชาสถาน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวสิกอง
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

เม.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน ตลาดสก๊อต เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่สอง ย่างกุ้ง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
วันที่สาม พุกาม มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์
วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี มัณฑะเลย์ สกายน์ กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 18,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,500 ฿
เริ่มต้น 12,500 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿