Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

กัมพูชา นครวัด นครธม ซุปตาร์ ซัวซะไดย


สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์
นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ
สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์
โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ โตนเลสาบ ตลาดซาจ๊ะ
วันที่สอง บันทายสรี นครธม ตาพรหม นครวัด


2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 8,555 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿