Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ


ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล
เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ พนมเปญ พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล เจดีย์เงิน อนุสาวรีย์อิสรภาพ วัดพนม คุกตวลสเลง ตลาดซาทะไม
วันที่ 2 พนมเปญ เสียมเรียบ ศาลองค์เจ็ก องค์จอม ล่องเรือโตนเลสาบ ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่ 3 ปราสาทบันทายสรี นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด เสียมเรียบ กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 13,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 8,555 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 9,900 ฿