Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ


ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

ก.พ. - เม.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่สอง นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด ปราสาทบันทายศรี ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ วัดทไม ร้านเครื่องเงิน+เพชร สนามบินเสียมเรียบ ดอนเมือง


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,888 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿