Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน


นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2. พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3. ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 13,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 10,999 ฿