Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

8 วัน แกรนด์ตุรกี 2018


บินตรง+บินภายใน 2 เที่ยว
พักโรงแรม 5 ดาว+โรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน

ก.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย
วันที่สาม คอนย่า
วันที่สี่ ปามุคคาเล่
วันที่ห้า เมืองโบราณเอฟฟิซุส - อิสตันบูล
วันที่หก อิสตันบูล
วันที่เจ็ด อิสตันบูล
วันที่แปด กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 31,900 ฿
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿