Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

โปรนี้ดี...ที่ดานัง


เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน
ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park
นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood
พิเศษสุด !! นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองดานัง
พิเศษสุด !! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village

ต.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดานัง เว้ พระราชวังเว้ ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
วันที่สอง เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู
วันที่สาม ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ ดานัง วัดลินห์อึ๋ง สะพานมังกร
วันที่สี่ ดานัง ช้อปปิ้งตลาดฮาน กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,999 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿