Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-DED เก๋กู๊ด TAIWAN


บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เที่ยวครบ 3 อุทยานไต้หวัน อาลีซาน ทาโรโกะ เย่หลิว
ซีเหมินติง อาหารมื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
วันที่สอง ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง
วันที่สาม ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 25,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿