Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์


ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง
ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพักโรงแรม 5 ดาว
สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน เดินทางเมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
วันที่ 2 อุทยานอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางไถจง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ อาบน้ำแร่
วันที่ 3 เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เดินทางไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์
วันที่ 4 เดินทางไทเป Germanium Power ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
วันที่ 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) ร้านคอสเมติค ช้อปปิ้งGloria Outlet สนามบินเถาหยวน


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 35,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿