Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน


หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
วันที่ 3 อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์
วันที่ 4 เดินทางไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง
วันที่ 5 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101ไม่รวมชมวิวชั้น89 ร้านคอสเมติค Germanium Power เมืองเถาหยวน Gloria Outlet สนามบินเถาหยวน


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 20,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿