Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-DED สุดยอด TAIWAN


บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
วันที่สอง ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง
วันที่สาม ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 22,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿