Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-DED TAIWAN ดี๊ดี


บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว)
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทจง
วันที่สี่ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด เป่ยโถว COSMETIC SHOP ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Eva Air
ราคา : เริ่มต้น 20,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿