Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อังกฤษ เวลส์


กรุงลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ บาธส์ คาร์ดีฟ สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน
BICESTER OUTLET อ๊อกฟอร์ด ลอนดอน

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงลอนดอน(อังกฤษ) สโตนเฮ้นจ์ บาธส์ คาร์ดิฟ
วันที่สาม คาร์ดีฟ สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน
วันที่สี่ อ๊อกฟอร์ด BICESTER OUTLET อ๊อกฟอร์ด กรุงลอนดอน
วันที่ห้า กรุงลอนดอน
วันที่หก กรุงลอนดอน สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่เจ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 39,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 42,991 ฿
เริ่มต้น 52,999 ฿
เริ่มต้น 64,900 ฿
เริ่มต้น 74,900 ฿