Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

THE HIGHEST FANSIPAN


ฮานอย - ซาปา - นิงบิงห์ พักซาปา 2 คืน
ขึ้นกระเช้าชมวิว เขาฟานซิปัน
สถานที่ถ่ายทำเรื่อง "KONG SKILL ISLAND"
พักซาปาเต็มอิ่ม 2 คืน/นิงบิงห์ 1 คืน
ชมนาขั้นบันได + หมู่บ้านก๊าต ก๊าต
เที่ยวเมืองนิงบิงห์ ฮาลองบก + ล่องเรือกระจาด

มิ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ลาวไก เมืองซาปา หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE ตลาด LOVE MARKET
วันที่สอง เมืองซาปา ภูเขาฮามรอง SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน ตลาด LOVE MARKET
วันที่สาม เมืองซาปา ชายแดนเวียดนาม จีน ตลาด COC LEU MARKET เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก)
วันที่สี่ เมืองนิงบิงห์ (ฮาลองบก) ถ้ำตามก๊ก ล่องเรือกระจาด ตลาดพื้นเมือง วัดบายดิงห์ เมืองฮานอย ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 12,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 9,998 ฿
เริ่มต้น 8,988 ฿