Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม


ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง
เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา
ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound
ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี
ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก

ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เสียมเรียบ ล่องเรือโตนเลสาบ ศาลองค์เจ็ก องค์จอม วัดใหม่ ตลาดซาจ๊ะ ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่ 2 ปราสาทบันทายสรี นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม นครวัด เสียมเรียบ กรุงเทพฯ


2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 9,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 8,555 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿