Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ SHANGHAI


เที่ยว เซี่ยงไฮ้ กินดี อยู่ดี ชีวิต ดี๊ดียย์
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้จาก SHANGHAI TOWER ชั้น 118
ตื่นตาตื่นใจไปกับ ร้าน STARBUCKS ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง ย่านซินเทียนตี้ และตลาดร้อยปี ถนนเทียนจื่อฝาง

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) เซี่ยงไฮ้
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ) ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
วันที่สาม ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) หาดไหว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ร้านหยก ถนนเทียนจื่อฝาง
วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ - ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 18,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿