Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-SUD CHENGDU WORLD HERITAGE


สุดคุ้มไปครั้งเดียวเที่ยว 3 มรดกโลก
บินหรู ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับเย็น
ที่พักระดับ 5 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ !!

มิ.ย. - ส.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เฉินตู ง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว
วันที่สอง เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
วันที่สาม ง้อไบ๊ เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) ชื่อสุ่ย
วันที่สี่ ชื่อสุ่ย อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย
วันที่ห้า ชื่อสุ่ย เฉินตู ร้านหยก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
วันที่หก ถนนคนเดินจิ่งหลี่ ร้านผ้าไหม ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ สนามบินเฉินตู กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 25,888 ฿





โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 17,900 ฿
เริ่มต้น 18,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿