Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAIWAN TAIPEI ซุปตาร์ ฮาลาล


ไต้หวัน ไทเป บินตงสายการบินพรีเมี่ยมเซอร์วิส
รับประทานอาหารฮาลาลทุกมื้อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ วัดเหวิ่นอู่
สัมผัสทะเลหมอก ณ อุทยานอาลีซาน
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียอี๊ , ตลาดฝงเจี่ย และ ย่านซีเหมินติง
อาบน้ำแร่ แช่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

ส.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน อาบน้ำแร่เป่ยโถว
วันที่สอง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะชิมชา เมืองเจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ ตลาดกลางคืนเจียอี้
วันที่สาม เมืองเจียอี้ ขึ้นอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี ไทจง ตลาดฝงเจียไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ไทจง ไทเป ร้านขนมพายสัปปะรด อุทยานเหยหลิ่ว ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) ซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : China Airlines
ราคา : เริ่มต้น 24,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿